خلاصه قسمت های روح در خانه

کلاود و ایوت : وقتی (کلاود)، (ایوت) و دخترشان (اشلی) به خانه ویلایی سه خوابه شان در حومه شھر آمدند، حتی تصورش را ھم نمی کردند که چه زندگی وحشتناکی انتظارشان را می کشد. صداھای مرموز شبانه، تابلوھایی که از روی دیوارھا می افتادند و تختھایی که به شدت تکان می خورد، تنھا گوشه ای از اتفاقات ترسناکی بود که بلای جان این خانواده شده بود. اما با مرگ مرموز و ناگھانی دختر خانواده (اشلی)، پدر و مادرش تصمیم می گیرند تا با شفا دھنده بصری (نادین مرسی) و تیم تحقیقات نیروھای فرازمینی اش تماس بگیرند و برای فھمیدن ماھیت چیزی که خانه آنھا را مورد حمله قرار داده، کمک بخواھند.

 
استفانی و برایان : درست از زمانی که (استفانی) برای زندگی پیش پدرش آمده است، خانه کوچک آنھا مرتب مورد حمله نیروھایی غیرطبیعی قرار گرفته است. به ھم کوبیده شدن درھا، صداھای مرموزی که آنھا را صدا می کند و سایه ھایی که در تاریکی منتظر شان ھستند، تنھا گوشه ای از ترس و نگرانی آنھاست. اما بعد از اینکه (برایان) شبح دختر بچه کوچکی را در خانه می بیند، (استفانی) تصمیم می گیرد تا برای فھمیدن ماھیت چیزی که خانه شان را تسخیر کرده، از شفا دھنده بصری (نادین مرسی) و تیم تحقیقات فرازمینی اش کمک بخواھد.

 
کریستا و برد : (کریستا) تمام عمرش احساس می کرده کھ ارواح او را تعقیب می کنند و آمدن به این خانه دو خوابه حومه شھر به ھمراه دوست پسرش (برد) ھم باورش را تغییر نمی دھد. صداھای مبھم، سایه ھای مشکوک و تصویر صورتھایی که می بینند تنھا گوشه ای از اتفاقات وحشتناکی است که در این خانه می افتد. اما زمانی که (کریستا) در تختش مورد حمله فیزیکی قرار می گیرد، ترس او دیگر به اوج خود می رسد. آنھا تصمیم می گیرند تا شواھد وجود روح را ضبط کنند، و بعد از مطمئن شدن، از (نادین) و تیمش برای فھمیدن ماھیت چیزی که خانه شان را تسخیر کرده است، درخواست کمک می کنند.

 

کری، کرک و شایان : (شایان) دختر نوجوان (کری) و (کرک) ھمیشه احساس می کرده که چیزی پلید او را تعقیب می کند، اما درست از دو سال پیش روزی که این خانواده به خانه قدیمی سه خوابه شان آمده اند، پدیده ای غیرقابل درک ھمه آنھا را مورد حمله قرار داده است. شبح ھایی که ظاھر می شوند، اجسامی که جابجا می شوند و برخوردھای فیزیکی دردآور این خانواده را مجبور می کند تا برای فھمیدن جریان، دست بکار بشوند. آیا شفا دھنده بصری (نادین مرسی) و تیم خبره تحقیقات فرا زمینی اش قادرند بفھمند چھ چیزی این خانه را تسخیر کرده است؟

 
بو : زمانی که (بو) به احساسش برای خریدن خانه سه خوابه اش اطمینان می کند، کنجکاو است تا بفھمد دقیقا چه چیزی او را به این خانه جذب و برای خرید آن ترغیب کرده است. تنھا چند روز بعد از آمدن به خانه جدید، این حقیقت وحشتناک کم کم آشکار می شود. تلویزیون و زنگ ساعت خود بخود خاموش و روشن می شود، جام ھای شراب به طرز مشکوکی پر می شوند و تختخواب او آنچنان به شدت تکان می خورد کھ او از روی تخت به زمین پرت می شود. اما زمانیکه دوستھای او در خانه مورد حمله قرار می گیرند، صبر او دیگر لبریز می شود. او که قانع شده در خانه اش نیروھای ماورای طبیعی وجود دارند، از نادین و تیمش درخواست کمک می کند.
 

بارب : از زمانی که (بارب) پنج سال پیش این خانه ویلایی سه خوابه را در یک مزایده خریده است، او و خانواده اش تحت تاثیر یک سری اتفاقات غیر قابل درک قرار گرفته اند. باز و بسته شدن درھا، شنیدن صدای غرش از درون کمد، بوھای عجیب و ظاھر شدن شبح ھا، ترس و رعب سنگینی را در خانه به پا کرده اند. (بارب) که نا امیدانه می خواھد به وحشت خود و خانواده اش پایان دھد، با (نادین) و تیم تخصصی او تماس می گیرد تا با کمک آنھا از ماھیت چیزی که خانه اش را تسخیر کرده است، سر دربیاورد.

 
نیک : در طول ١٧ سالی که (نیک) و دخترانش در خانه حومه شھرشان زندگی کرده اند، شاھد اتفاقات مرموز بیشماری
بوده اند که شبھای آنھا را تحت تاثیر قرار داده است. صداھای عجیب، نورھای لرزان چراغ ھا، صندلی ھایی که تکان می خورند، دیدن سایه ھایی شبح مانند و نوشته ھای مرموز روی دیوارھا، باعث شده که نیک و خانواده اش از بودن در خانه خودشان وحشت داشته باشند. او که نا امیدانه به دنبال پیدا کردن علت این اتفاق ھاست، از شفا دھنده بصری (نادین مرسی) و تیم تحقیقات نیروھای فرا زمینی اش، درخواست کمک می کند.

 

اد : (اد) ١۵ سال است که خانه و شرکت انتشاراتی اش را در یک ساختمان آجری قدیمی بپا کرده است و در طول این مدت، او و کارمندانش شاھد یک سری اتفاقات مرموز و ترسناکی بوده اند. شنیدن صداھای مرموز، بسته شدن ناگھانی درھا و جابجایی وسایل (اد) را از زندگی و کار کردن در این ساختمان ترسانده است. او که مصمم است به اصل ماجرا پی ببرد، از شفا دھنده بصری (نادین مرسی) و تیم تحقیقات نیروھای فرا زمینی اش درخواست کمک می کند.
 
الکس : از زمانی که (الکس) جوان خانه ای که سالیان طولانی متعلق به خانواده اش بوده است را به ارث برده، احساس می کند که در این خانه تنھا نیست. او و دوستانش شاھد روشن و خاموش شدن چراغ ھا، صداھای مرموز و صدای پای کسی که در خانه راه میرود بوده اند، اما زمانی که شبھا دچار فلج خواب می شود و احساس می کند چیزی مانع حرکت او در تختش می شود، وحشتش به اوج میرسد. او که نا امیدانه بدنبال دلیل این اتفاق ھای مرموز است، از شفا دھند بصری (نادین مرسی) و تیم تحقیقاتش درخواست کمک می کند
 
ژاک و سیندی : درست بعد از نوسازی خانه روستایی قدیمی (سیندی)، او و خانواده اش شاھد و درگیر اتفاقات مرموزی شده اند. صداھای مرموز در شب و سایه ھایی که در گوشه و کنار خانه حرکت می کنند، تنھا گوشه ای از اتفاقات وحشتناکی بودند که تجربه کردند. اما زمانی که (سیندی) اشباحی که در راھرو ھای خانه راه می رفتند را با چشم ھای خود دید، احساس کرد که دیگر زمان آن رسیده تا برای فھمیدن ماجرا، از شفا دھنده بصری (نادین مرسی) و تیم تحقیقاتش درخواست کمک کند.
 

دارل و تمی : از زمانی که (تمی) با (دارل) ازدواج کرده و به خانه روستایی تاریخی او آمده، این زوج به طور مدام مورد حمله یک نیروی فرا زمینی بوده اند. صداھای خش خش روی دیوار و حس کردن ارواحی که در خواب بالای سرشان می آمدند آنھا را حسابی ترسانده بود، اما ھمه این اتفاق ھا در مقایسه با زمانی که این ارواح ظاھر شدند، پدیده ھایی معمولی بودند. (تمی) و (دارل) که دیگر از حملات روحی و جسمی ناشناخته خسته شده اند، بدنبال جواب می گردند.

 
ول و استیو : بعد از اینکه (ول) برای فرار از زندگی شلوغ شھری بھ یک خانه ویلایی حومه شھر می آید، کم کم احساس می کنند که در خانه جدیدش تنھا نیست. باز شدن خود بخود درھا، احساس رد شدن آدمھایی از کنار(ول) و اینکه یک نفر ھمیشه مراقب اوست، تنھا گوشه ای از اتفاقھایی است که (ول) را ترسانده بود. اما زمانی که (استیو) ھم یک سری اتفاق ھای مرموز و مخوف را تجربه می کند، این زوج تصمیم می گیرند برای فھمیدن علت این وقایع، به یک تیم متخصص نیاز دارند.

 
کاترین : از زمانی که (کاترین) شروع به نوسازی خانه قدیمی مرکز شھرش کرد، متوجه شد مورد حمله نیروھایی متعلق به دنیایی دیگر قرار گرفته است. بعد از تجربه ھای ترسناکی مثل باز شدن ناگھانی شیرھای آب، صداھای غرش مرموز شبانه و قفل شدن خود بخود یک در، کاترین به این نتیجه می رسد که دیگر به اندازه کافی شاھد وقایع عجیب بوده است. او که نا امیدانه به دنبال دلیل این اتفاقھای مرموز است، از شفا دھنده بصری (نادین مرسی) و تیم تحقیقاتش درخواست کمک می کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *